Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

A www.proficuccok.hu mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési
Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével
ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára
nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen
elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága
érdekében.
Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen
elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon
tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen
és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos
minden fontos tényről.
Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk
Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán
alapul. A Weblapon történő regisztrációjával, a Weblap használatával,
megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint
Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes
adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar
jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített
terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.
2.       Az
adatkezelés nyilvántartásba vétele
Az  adatkezelő a személyes adatok
kezelésének nyilvántartásba vételét kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál.
3.       Fogalom
meghatározások
·        
A Felhasználók személyes adataik
kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII.
törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(a továbbiakban: Infotv.).
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt
fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések”
figyelembe vételével, különös tekintettel a természetes személyeknek a
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR) szerint az alábbiak:
1.       személyes
adat:
az érintettel kapcsolatba hozható
adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés
2.       érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes
személy
3.       adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja
4.       adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-
vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
5.       adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállítása többé nem lehetséges
6.       adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adaton végzik
7.       adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
8.       harmadik
személy:
olyan természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
9.       információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás: 
elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint
ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás
igénybe vevője egyedileg fér hozzá
10.   elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt,
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás,
ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű
értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 
4.       Felhasználók
köre
Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált,
valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybevevő,
rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 
5.       A
kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
körét képezik az alábbiak: 
·        
Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég
neve)
·        
Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó,
város, ország, irányítószám)
·        
Telefonszám
·        
E- mail cím
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok
valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a
felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 
6.       Hírlevél
Természetes személynek, mint a hírlevelünk
címzettjének elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni
kommunikációs eszköz útján hírlevelet kizárólag akkor küldünk, ha ahhoz a
hírlevél címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, a
hírlevélre feliratkozott.
A kezelt adatok köre: A hírlevélre önkéntesen,
kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozott Felhasználó alábbi adatait
kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), E- mail cím,
telefonszám.
A felhasználás célja: Marketing tartalmú
elektronikus levél küldése ( hírlevél ) elektronikus úton a hírlevélre
önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók
részére; a Felhasználók tájékoztatása aktualitásokról, ajánlatokról,
marketing célú akciókról.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a
hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználó fent nevesített személyes
adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában
az adatok felvételétől számított 10 évig.
Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket
arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és
minden egyéb személyes adatát töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban
nem küldünk.
A visszavonó nyilatkozat megtételére mind
postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy,
hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
Felhasználó hozzájárulását bármikor,
ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza:
·        
E-mailben: proficuccok@gmail.com
Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen,
kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók személyes
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a
reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél
számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható
át. 
Az Adatkezelő az általa rögzített személyes
adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adhatja át.
7.       A
személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
Adatkezelési célok:
Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az
Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a termékértékesítés nyomon
követése, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a
Felhasználó a rendeléséről tájékoztatást kapjon.
A Weblap szolgáltatásainak igénybevétele
regisztrációhoz, illetőleg személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás
igénybevételével és a Weblapon történő regisztrációval a Felhasználó
kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje.
Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat
ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.
Az Adatkezelés jogalapja és módja:
A Weblapon történő regisztráció során, valamint
a szolgáltatás igénybevétele folytán történő személyes adatok rögzítése és
kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.
Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapon
történő rendelés leadásával, regisztráció elvégzésével adja meg.
A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele
során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé,
szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az
érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő
a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
8.       Az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy
A személyes adatok kezelésére és feldolgozására
jogosult személy a mint adatkezelő a feldolgozásra kerülő személyes adatokat
az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/
megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot
harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az
érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
9.       Az
Adatkezelés időtartama
A felhasználó hozzájárulása alapján megadott
személyes adatokat az adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig,
illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a
Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblap
igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.
Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat
törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott
személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000.
évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és
kezeli. 
10.   Adattovábbítás,
adatok összekapcsolása
 
                     
    
Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és
semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó
személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve
a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon
gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek
érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról,
hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával
továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.
A Felhasználó a Weboldal által nyújtott
szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások igénybe vételéhez
szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten
hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Társaság a termékek
kiszállítását végző szállító cég futárszolgálat részére továbbítsa.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés
céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása
visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10
évig. 
11.   „Cookie”-k
Weboldalunk a Felhasználó egyénre szabott
kiszolgálása, és a kényelmi funkciók érdekében „cookie”-kat használhat.
„Cookie”-k használata esetén ennek keretében a Weblapra történő látogatásakor
a látogatás időpontja, a Felhasználó böngészőjének adatai, IP címe valamint a
használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek. Ezen
adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag
statisztikai kimutatások célját szolgálják.
12.   Felhasználók
személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és
jogorvoslati lehetőségek
A Felhasználónak lehetősége van az
Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a
Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes
adatainak törlését, vagy zárolását.
A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az
Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein
tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes
adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja
meg a kért tájékoztatást.
Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az
Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt,
illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. 
Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem
alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai
úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja,
hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát
a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét
kérelmén feltünteti.
A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között
létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza
kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének
kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő
lentiekben megadott elérhetőségein.
Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult
a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:
E-mail cím: proficuccok@gmail.com
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen,
megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését
kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve
módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat. 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre,
azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles
megőrizni.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a
személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes
adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze
nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!
A Felhasználó a személyes adatok kezelésével
kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest,
Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A
perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.
14.   Jogszabályoknak
való megfelelés
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése
során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő
a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a
vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.
Az Adatkezelő különösen az alábbi
jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:
·        
évi CXII. törvény – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
·        
évi CVIII. törvény – az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
·        
évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
·        
évi XLVIII. törvény – a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a
6.§-a)
·        
évi XC. törvény az elektronikus
információszabadságról
·        
évi C. törvény az elektronikus
hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
·        
16/2011. sz. vélemény a
viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
 
 

 

NYILATKOZOTT ANNAK
TUDOMÁSUL VÉTELÉRŐL.